Styret 2021/ 2022

Leiar: Ingmar Lid – tlf. 46654804
Styremedlem: Hans Vestrheim
Styremedlem: Olav Helleve Fylkesnes
Styremedlem: Embrik Nyborg
Styremedlem: Guro Honningsvåg Vik
Styremedlem: Ragnhild Digernes