Styret 2020/ 2021

Leiar: Ingmar Lid – tlf. 46654804
Styremedlem: Hans Vestrheim
Styremedlem: Olav Helleve Fylkesnes
Styremedlem: Embrik Nyborg
Styremedlem: Karoline Eide
Styremedlem: Kaisa Engeseth Andersen