Styret 2018/ 2019

Leiar: Hanne Sofie Moldsvor – tlf. 94030448
Styremedlem: Tomas Undal
Styremedlem: Olav Helleve Fylkesnes
Styremedlem: Rannveig Utne
Styremedlem: Ingmar Lid